::Mari belajar solat
Bab-bab berikutnya
 
MUQADIMAH

Solat merupakan salah satu dari lima rukun Islam sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Solat juga merupakan kewajiban paling utama setelah tauhid. Apabila sholat seorang muslim baik maka seluruh amal perbuatannya akan baik, begitu pula sebaliknya, jika sholatnya rusak maka seluruh amal perbuatannya pun rusak.
Oleh karena itu sholat sangat membutuhkan perhatian serius, teristimewa yang harus diperhatikan karena adanya bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam praktek sholat.

Al Imam Ahmad berkata, "Sesungguhnya kualiti keislaman seseorang adalah tergantung pada kualiti ibadah sholatnya. Kecintaan seseorang kepada Islam juga tergantung pada kecintaan dalam mengerjakan sholat. Oleh karena itu kenalilah dirimu sendiri wahai hamba Allah! Takutlah kamu jika nanti menghadap Allah Azza Wa Jalla tanpa membawa kualiti keislaman yang baik. Sebab kualiti keislaman dalam hal ini ditentukan oleh kualiti ibadah sholatmu." (Ibn al Qayyim, ash Sholah, hal 42 dan ash Sholah wa hukmu taarikihaa, hal 170-171)

Dalam ruangan khusus ini hal penting yang berkenaan dengan sholat dari masalah definisi sampai tata caranya.

Fikroh fiqih yang kami ambil adalah mengikuti dalil, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat". Allah berfirman: "Jika kalian saling berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan rasul" yakni kembali ke kitab dan sunnah.

Akhir kata, kami memohon kepada Allah dengan al asma' al husna -Nya, serta sifat-sifat-Nya yang mulia agar semakin menambah hidayah dan taufiq kepada kita dan semua umat Islam. Semoga Allah juga mengkaruniakan kepada kita untuk memahami masalah-masalah agama, serta selalu konsisten untuk memperjuangkan dan mendakwahkannya. Karena hanya Dialah Dzat Yang Mahamampu untuk mengerjakan semua itu.

Semoga sholawat Allah tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad, para keluarga, shahabat-shahabat dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk beliau. Semoga Allah juga senantiasa mengagungkan sunnah beliau hingga hari kiamat nanti.
Amin.

 


 

Balik ke Laman Utama
.
webmaster©demimasa.cjb.net 2004